Kadın Kurtuluş ideolojisinin ilkeleri

0Shares

Kadının kendilik değerlerine yani Xwebun’a ulaşabilmesinin yegane yolu kadın kurtuluş ideolojisinin ilkeleridir. Bu ilkeler esas alındığında kişiliğimiz, yaşamla bağımız, ilişki tarzımız, bilinç düzeyimiz, sezgilerimiz ve mücadele azmimiz zenginlik kazanacaktır. Yine esas olarak bizi yabancılaştıran, özünden çıkaran, şekilsizleştiren, kimliksizleştiren ve bizi ruhumuzdan, bedenimizden, zihnimizden uzaklaştıran etkilerden kurtulma imkanı buluruz. Kadın kurtuluş ideolojisinin ilkeleri, kadını kendilik olma değerleri ile buluşturan, gücünü görmesini sağlayan, kendisini bilmesine yol açan yegane olanakları sağlar. Bu beş temel ilke tüm kadınlar için kesinlikle geçerliliğini korumaktadır. Mücadele denilince sadece gerilla akla geliyor. Kuşkusuz gerillanın yürüttüğü mücadele kutsallık mertebesindedir. Ancak sadece askeri bir görevmiş gibi algılar oluşturulmuştur. Oysa evde, işte, tarlada vb. çalışan her kadın için bu ilkeler geçerlidir. Cins bilinci mücadelesinde bu beş ilkeyi esas alan her kadın kendilik olmanın hazinesine ulaşır.

Yurtseverlik ilkesi: Kendini bilmenin farkına varmakla yaşamaktır. Ekolojik yaşamın bilinçli yaşanmasını sağlayandır. Ekolojik yaşam yani tüm canlıların farklılığını koruyarak birlik içinde yaşadığı yerin bilincinde olarak yaşamaktır. Doğal yaşam döngüsüdür. Yer ve mekanın ruh-beden-zihin üzerinde yadsınamayacak kadar etki gücü vardır. Yurtseverlik doğayı, canlıları, insanları ve toplumsallığı sevmektir. Yurtseverlik duygusu ve bilincinde olmak her türlü sömürgeciliğe karşı en güçlü öz savunma mekanizmasıdır. Yurtseverlik tıpkı anne ve çocuk arasındaki bağı anımsatan anlamlı bir manevi derinliği barındırır. Varlığımızı şekillendiren, köklerimizi oluşturan, yaşamımıza anlam katan en başat ilkedir. Her bir insan için yaşadığı yer özüne anlam mayası katar. Bu yüzden en güzel ilkedir. Yurdunu sevmek, farklılığını, kültürünü, anlayışını, kimliğini, tarihini ve yaşam biçimini barış içinde yaşamayı ifade eder. Yurtseverlik, adaleti, vicdanı, sevmeyi, sevilmeyi, koruma duygusunu ve öz değer bilincini besler, büyütür. Yurtseverliğin kesinlikle milliyetçilikle hiçbir alakası yoktur. Her insan ve toplum kendi yurdunda anlamlı bir yaşama sahip olabilir.

Özgür irade ve düşünüş ilkesi: Herhangi bir dışsal faktörün etkisi altında kalmadan kendi özgür iradesiyle düşünebilme, karar alabilme ve uygulama kabiliyetine erişebilmektir. Özgür irade ve özgür düşünce düzeyine erişebilmek için öncelikle cinsiyetçi ideolojilere karşı her kadın cins bilincini açığa çıkarmalıdır. Cins bilincini edinmek, kadın köleliğinin nedenlerinin ve sonuçlarının farkına varmak kadar cinsiyetçi saldırıları aşacak iradenin ve tutumun sahibi olmayı da içerir. Öz güce, öz iradeye sahip her kadının kökü kadın tarihinde gizlidir. Kendi tarihsel kökü ile buluşan her kadın özüne kavuşur. Bunun yanında Bilge Zerdüşt’ün “Güzel düşün, güzel konuş, güzel yap” düşüncesinde saklı olan özgür iradenin eylem sahibi olunduğunda irade ve düşünce gücü sağlam bir form kazanır. Düşünce sorgulamaya, sorgulama iradeye, irade ise eylemle var olma kudretine erişilir.

Örgütlenme ilkesi: Cinsiyetçi ideolojiye karşı yurtseverlik ruhuyla cins bilincini örgütleyip, etik ve estetik ölçülerin mücadelesi etrafında kadın birliğini sağlamaktır. Tüm kadınları cinsiyetçi ideolojilerin cenderesinden çıkarmak için öz bilinci örgütlemek, farkındalığı geliştirmek, kadın örgütleri etrafında birlik olmakla mümkündür. Evlere hapsedilen, her türlü şiddete maruz bırakılan, kapitalizm ile özü yitirilmek istenen kadın bireycilikle birbirinden uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Kadınların dayanışmasını, kendi aralarında sevgi ve paylaşımlarını, birlikte yaşamı örme iradelerini kırmaya çalışan kapitalist siteme karşı örgütlü mücadele temel ilke olmaktadır. Kadın özgürlük hareketleri sürekli biçimde örgütlü mücadele ve tek tek değil bir ulus ve sınıf olarak kadın ezilmesine dikkat çekmektedir. Fakat Kürdistan’ın kadın özgürlük hareketi deneyiminde sadece belli alanlarda değil yaşamın her alanında örgütlü mücadelenin gelişmesini sağlayacak bir sistem örgütlenmiştir. Kadınlar bu örgütlü mücadele içinde ancak kendilik değerleri ile buluşabilmişlerdir.

Mücadele ilkesi: Cins bilincinin, cins mücadelesinin ve örgütlü kadın gücüne dönüşmeyen her yer egemen erkekliğin yeniden hakim olduğu alanlara dönüşür. Bu da süreklileşen bir mücadelenin gelişimini zorunlu kılmaktadır. Cins mücadelesi kadınlarla erkekler bu mücadeleyi karşıtlaştırmadan kadın-kadın, kadın-erkek ve insan doğa ilişkilerinde ve yaşamın her alanında cinsiyetçi tutum ve yaklaşımlara karşı kıran kırana mücadele yürütebilmektir. Kürdistan özgürlük hareketi gerçeğinde cins ve sınıf savaşımı sürekli gündemde tutulmuş, bu gerçeklik temel gelişim ve dönüşüm dinamiği olmuştur. Önderliğimiz cins mücadelesini şu sözlerle tanımlar: ‘Siyasal, askeri, örgütsel tüm temel sorunlara cins sorunlarını dahil ederek bir yanıt bulmak.’ Hem bireysel bazda hem de örgütlü biçimde cins mücadelesinin gelişimi de Xwebun olmanın temel adımlarındandır.

Estetik ilkesi: Öz ve biçim birliğini, ahengini, uyumunu, güzelliğini yaşama dönüştürmeyi sağlamaktır. Estetik sadece fizikte, dış görünüşte değildir. Güzelliğin dilde, düşüncede, davranışta ve eylemde tutarlı olmasıdır. İnsanın ruhuna, zihnine bedenine hoş bir etki bırakabilmedir. Yaşamda, ilişkilerde, davranış ve eylemlerde çirkinliğin, kötülüğün, baskının, zorbalığın kaynağının cinsiyetçi ideolojiler olduğu aşikardır.  Bu çirkinlik devletçi-iktidar olarak şekillenmiştir. Bu doğrultuda kadının özünde var olan güzelliği, iyiliği, sevgiyi ortaya çıkarmayı hedefler. Ve estetiğin özü kadının yaşam kaynağı olmasının gerçeklik ilkesidir. Burada özgürlükle güzellik arasında bağ kuran bir yaklaşım, mücadele ve devrim ile güzelleşme iddiası ile esas alınmaktadır. Rêber Apo’nun bu sözleri bizleri bir anlam deryasına sürüklüyor: “Güzellik ilkesi de bunun bir gereğidir… Karşı-devrimin çirkinleştirdiğini, devrim güzelleştirir… Güzelliğin yaratıcısı eylemdir, devrimdir. Onun için diyorum, bu yenilir yutulur olmayan kişiliklerinizi ne yapalım? Yaptığım devrimci tanım, aynı zamanda güzellik tanımıdır. O devrimci tanımı kendinize uyarlayın, müthiş güzel olursunuz. O zaman da sevilirsiniz, seversiniz.” Şehit Beritan arkadaşın: ‘Savaşan özgürleşir, özgürleşen güzelleşir, güzelleşen sevilir’ sözlerinde anlam bulan güzellik ilkesi de Xwebunun- güzellik ilkesi ile bağını ifade eder. Estetik, Xwebun olmanın taçlanmış en güzel halidir.

Lotus Jiyanda

Attachment