Omîd Vîndî Nêbeno

0Shares


Asmîn Aşme
-Tîya kes çîno qumandanê mi.
-Lawo rind nîyade. Eke bade çîye vecîyo ez îmanê to bileqînî.
-Ez rind nîyadan qumandanê mi, kes çîno.
Berîvane nika ey rind vînena. Binê komça birre hurdî de nêtawrena ke cîf bicêro. Hende nêzdîye ci yo ke eke cîf bicêro veng şoro ey. Yewo derg û sûro. Cêser nêkena xora sûro ya verê tîje de hende bîyo sûr. Tawo ke ey de nîyadana heş êno vîre. Reyek, tawo ke hona nêbîbî gerila dala waranê inan de heşek vînîtîbî. Cayê xo de cemedîbî mendî bî. Heşî aye de nîyaday bî, badê pê xo çarnaybî aye, raya xo de şîbî. Heta ke embazê aye reştîbî ci a hînî mendî bî. Embazê aye amaybî a ardîbî xo berdîbî. A roje na roje bîye, dala ra zaf tersênê. Çixa destê xo ra amêne teyna nêmendenê. La nika koyode xeylê girs de teyna mendî bî. Ser de dorme xo amaybî guretene. Mîyanê cenderma de mendîbî. A raşte nika hînî hewle bîye, la reyna kî zaf tersêne. Çiko nika teyna bîye. Teyna mendîbî. Embazanê xo ra visîyay bî. Mîyanê operasyonî de mendî bî.

Fermandayîşê ey bînî ra famkerdîbî ke o eskero. Esker nêtawreno zêde bikuyo mîyanê birrî, kifşo ke o kî zaf terseno. Tewr pekê xo lerzenê. Nika verê xo de teyna postalanê eyê girsa vînena. Nêtawrena ke serê xo rakero, cor de nîyado. Îndî çarê xo çîno ganî bomba ke pîm ci ra onto, biteqno, nebo a weş bikoyo dest. Se beno bibo bi bîryara ganî weş mekuyo destê înan. Hem qanunê înan de, kitabê înan de, weş kewtena dest çîna, hem kî a zanena tawo ke a weş bikuyo destê înan ê çi bîyarê serê aye. Xeylê caya embazê aye ser hişê xo şîyayî kewtî bî destê înan bi çi torê îşkence amaybî kîştene. Ya kî ca ca ê ke poşman bîbî teslîm bîbî bade se amaybî kiştene aye rind zanitêne. Seba nayê kî, a bi bîryar bîye weş mekuyo destê înan.
A vîste de pêroyê cuayena xo amê verê çima. Na reya diyin de bi lez gurîyena mezgê xo ci rê rind nêamaybî. Reya yewin de tawo ke kewtîbî bin çima mezgê xo hende bi lez gurîya bî ke a pêşaş mendî bî. Uca mezgê xo restîbî hawara ci, uca ra erzan filitîyay bî. La nika vîyarte ardênê vîra aye, nayê kî zerrîya aye dejnêne. Zerê xo de nîya vatêne: hona rewo. Hona zaf rewo. Hona çîye ke mi waştê ez bikerî mi nêkerdê. Maya xo amê vîrî. Xeyale xo yo tewr girs reyna maya xo vînîtene bîye û şa kerdena aye bî. Çi taw maya xo amênê vîrî serê zerrîya xo zîbênê. Dejo de barî kewtene zerrîya xo, tersênê ke no dej aye bikîşo. Zerrîya xo bîyêne teng, bê cîf(bîhne) mendêne. Nika zerrîya xo reyna bîbî teng û mezgê xo sey mayina sûre çar gamî remêne. Hêya, mezgê xo bîbî mayina sûre çar gamî merga ra remêne. Merganê cêrî ra remêne. Vayo, de honik çare ra vîya ra. Zerrîya xo tayê bîye hîra. Nika hînî rehet cîf guretêne. Tam a vîste de dî ke postalî ci ra dûrî kewtî. Ya ya şaş nêdîyêne, esker ci ra dûrî kewtîbî.
Verê şan bî. Nawo heta verê şanî înan a nêdîbî. Belkî şewe bişîkîyêne xo bixelesno ra. Çimke şewe ê gerîlla bîye. Eskera nêtawrêne şewe tewbigere. Înan şewe tersa ra heta şodir adir kerdêne we. Nobete guretêne. La pêroye tewgerê gerîla şewe bî. Bîyêne ke şewe a kî bişîkîyo bikuyo tewgere, xo bi resno hînî cayode pawitî. Tewr beno ke bireso embazanê xo. Embazê xo amay vîrî zerrîya xo bîye germ. Nika hînî rindêr famkerdêne ke embazanê xo ra çixa zaf heskena. Çimê xo bî pir. Vilê xo bî hît…seke heta na saate xo guretî bî, nika verê awbendî bîbî ya ci ra sey laserî hîsîrî şîyêne. Teynatî zaf zor dênê ci. Teyna yew embaza/ê xo lewe de bîyênê, sewbîn çîye nêwaştêne. Yew embaza/ê xo lewe de bîyene, bira bi hezara dormê înan biguretêne xem nêbî. La nika teyna bîye, nêçar bîye tenê bi xo beşer bikero. Cad kerd ke hewlê xo arê bido.
Bi baldarî pîme bomba xo kerd ca. A kerde rextê xo yo ke tede tenê kilifê talî mende. Ser ra qe cebilxane nêmendîbî. Vere ke embazane xo ra ca bibo, kewtîbî pêrodayîşêde xedar. Pêroyê mermîyê xo qedîyay bî. Tewr ser kilêşê xo kî mermî nêmendîbî. Nika teyna dest de bombayek mendîbî, a kî seba rewşa sey nika verda bî. Seke mayê kî ser pita xo bilerzo hînî ser bomba xo lerzênê. Verê ke aye bikero kilife lew kerde:
-Ti yew omeda mina. Ez nêwazen to biteqnî, mi çi rey nêwaşt to û ê ke sey to yê biteqnî la ez nêçara. Weçînayişo ke dewlete dana ma ya teslîmîyeta ya kî cengo. Ê, goro ke ma teslîm nêbenîme nêçar ceng keme. Seba nayê kî şima ra benîme heval û hogir. Nêbo ma manê şima zaf rind zanenîme. Şima se kîşenê. Şima se kenê letê bi letê. Şenik însanê ma bi şima merdî? Bî letê bi letê? Bi şima şarê ma tertele ra vîyara. Se bikeme şima hem dişmenê manê hem dostê manê. Şima hem dişmenê ma rê xebetîne hem ma rê. Ma tarîx de kî nîyanên nîyo: şarî hemvere serdesta cad kenê  ke şima bicêrê dest ke bîşîkîye hemvere kolonyalista xo ver ro bidêre. Welatê xo bipawitê. Bi na tore şara pêroye tarîx de estbîyena xo pawita. Bi na tore mîyan ra nêwirzîyê. Zaf cengê tuj dayê zaf bedel do, pey berdele xeylê giran estbîyena xo pawita tewr muhîm şîkîyê wayîrê azadîya xo vecîyê. Ne xo serdesta her tim cad kerdo ke tayêna xasîkî şara xo rê bikerê xulam, bikerê kutikê verê çêverê xo la nêşkîyê bikerê, pêroyê serkewenê xo demî mende, her tim pênîyede sarewedardanekî duşte xo de dîya û binkewtê. Nê vîstêke bîyene pênîya emre aye de zaf çî mezgê xo ra vîyaraybî, mezgê xo sey lezê roştî gurîyêne.
Teynatî, ax teynatîya kambaxe! Nika nîya teyna mebîyêne, embazade, embazêdê xo bîbîyêne lewe de nîya nêçar nêmendêne, tewr bîyêne ke na serpêameya xo ra hes kî bikerdêne. Xora royêde xo yo meceraperest estbî.  
Dinya her şîyene bîyêne tarî. Ganî xo rê rayêke kifş bikerdêne. Planêk biviraştêne. Şîkîyênê şoro kotî? Kotî de cendermê çînîbî, kotî guretîbî, kotî nêamaybî guretene na derheq de çîyê nizanitêne. Teyna yew avantajê xo estbî hardê tîya rind şînasnêne. Bîbî ponc serrî ke na eyalete de bîye. Cawoke nêşîbî, cawoke têde nêmendîbî çînbî. Hama her ca sey kapa destêna xo şînasnêne. La reyna kî nika her çî cîya bî. Nika teyna bîye û dormê xo amaybî guretene. Xo hînî nêçar hîskerd. Heta nika qe reyek xo hende nêçar hîsnêkerdîbî. A rew musaybîke gerîla de nêçarî nêbena, gerîla nêçara ke çare bivîno. Çi pers beno bibo, çi zor û zahmetî benê bibê, ezeb û xişim bo kî gerîla ci rê çare bivîno. A rastîye de kî nîyanên bî. Oxrê hende bêderfetîye reyna kî gerîla nêçar nêmendêne. Ya kî ma şîkîme nîya vajîme; qeyd û qanunê gerîlade fek xo ra verdan, teslîme şart û mercan bîyene  çîn bî. Xora eke hînî mebîyêne gerîla di roja nêşkîyêne xover ro bido.
Pêrarade derg û dila verê to dera. Pîşta to de barode giran. Û her şona beno giran. Di qat hîrê qat tewr çar qat…kaxitade notî to rê giran êna, ti aye erzena. Çengî îsyan kenê(sare danêwe-sere wedardayene) binê giranîya bar de qîrenê kenê haware. Vanê îndî beso, ma de hal nêmendo…
Ma zonî? Zonîya ra se vajîme? Ci ra çi bêro vatene. Ê kî sare wedardane de rê. Hem kî sarewedardayena de senêne? Çîkî û vîkîya înan a. Vanê; îndî beso zalimê/o, bêbextê/o, îndî beso, to ma de qudim nêverdo, to ma kîştîme. Her enguşte(bêçike) xo rê dejena, xo rê zîbena, kes derdê kesî goştar nêkeno. Her parçê laşe xo rê vano: Hele ti bê halê linga de nîyade. Derdê înan tewr girano, ê serewederdana tewr girs de derê. Vanê; oy pepo, oy keko no çiko, na/o mi weşa weş kîşena. Mi weşa weş kena binê herra serdine. Kena werdê kerm û kêja. Oy pepug ma rê biwano, awa sîyayê oncîye ma, na/o nêvindena/o. Ma çi wele bi xo ra keme, kata şêrîme?
-Teyna wazen taye biarasîra! Tayê bîhna xo bicêrî!
-Nêbeno heval! Nêbêno! Ma nêçarîme verê ke roje bibo roştî xo berzîme cayode pawitî.
-To rê lawa ken tayê vindîme. Teyna di deqa!
-Nêbeno heval nêbeno, ma nêşkîme vindîme, ma ti wazena xo û hevala bidêrê kîştene. Ma mîyanê dişmenîderîme. Ganî ma xo biresnîme cayo de nimitî.
-Ez zaf rincan(qefelîya) bîya. Lingê mi îndî nêşonê. Ken nêken goş nêdanê mi. Kolê mi îsyanderê, nêşkînê bar rakerê.
Na diyaloxe kam çi zano çend raya virazîya.
Bêveng xo zerê birrî ra şikitna. Newe têşanîya xo amê vîrî. Têşanîye ra lewê xo bîbî ziwa, zonê xo zeleqîyêne asmênê fekî  ra. Gula xo de tama barudî hîskerde. Gula xo sey jahrî tal bîye. Fikirîye ke şîkîyêne şoro kamcî hînî ser. Hînê ke virindiyê amay vîrî îhtîmalode girs eskera guretîbî. Ti taw bivecîyêne operasyon ê hînî guretêne. Çend reya ê hîna de kemîn eştîbî.
Fikiriyêne. Kotî? Kotî? Kotî estbî ke bala înan meonco? Înan nêguretîbî? Nişkêde ame vîrî, cayêkî estbî. Cayêkî estbî la bîyenê ke awa xo ziwa bîbîyêne. A û di hevalê xo par tesadûf vînîtîbî. O taw wisar bî. Nêşîyêne hînê wisarî la ancîyakî kifş nêbîyêne. Tayê fikirîye, cayode bîn nêame vîrî, nêçar bîşîyêne uca. Hetê bînra fikirîye şîyena xo uca bîyêne ke hînî bi pawitî bibiyêne. Çimke cayode bale nêontêne.  Ganî xeylê bêveng tewbigerîyêne. Bîyêne ke nêzdîyade cenderme bîyêne û vengê aye biheşnêne. Bade ame vîrî ke cendermê şewe tersa ra serê tap û tuma de vindenê. Û heta şodir adir kenê wu. Na fikre a tayê kerde rehet. Çend tumanê berza de adir asênê. Adirî hewl da ci. Verê bîyêne tarî de teyna tersa cin û milaketa zerrîya xo bivisîyêne. Fikirîye: Komelî çira hînî kerdêne. Hona domanîye de zerrîya kesa/ê xo bi nê çîya visnêne. Bîyene ke seba ke komel ser kesa/ê xo hakîm bo wina(nîya) kerdêne. Aqlê xo tayê çîye komelî nêguretêne.
Bi gamanê baldar hêdî hêdî xo verba cêrî kerd. Cayoke bişîyêne xeylê dûrîbî. A raste seba gerîlayêkî zaf dûrî nêbî la a nika vêşan û têşan bîye. Rincan bîye. Rincanîya pêrodayişe hona ser xo nêeştîbî. Nayê kî rayê di hîrê qatî kerdênê derg.
Tawo ke taye amê cêr  lez da xo. Tîya ganî nêbî qasê cora baldar bo. Veng bivecîyêne kî ê qasê ke vengê aye biheşnê nêzdîyê aye nêbî. Tabî na tenê seba şewe vîyarêne. Roje înan xo verdêne gelîya kî. Ganî verê ke bibo roj biresêne a gelîye. Tayê bîn lez da xo…
Ponc-şeş seatî estbî raye ra bîye. Mirdîya xo rincan bibî. Zonîyanê xo îndî nêguretêne. Her şîyêne têşanî û veşanîye kerdêne ci. Zîyaderî kî têşanîye. Hende raye amaybî çilkê ke awe nêdîbî. To vatenê qey pêro awî seba aye ra çîkîyayê.
Oxroke tarîbî û teyna reyek amaybî tîya reyna kî qe raya xo şaş nêkerdîbî, şenik mendîbî ke bireso hînî û cayoke xo tede binimitno. Tayê vinete, bîhna xo gurete, reyna kewte raye. Pêhesîye ke tayê arasîya ra. Nika hînî rehet şîkîyêne raye ra şoro. Di seata bade reştê serê hînî. Tabî bi çar lama. Nika ser linga nê ser linga û desta xo şikitnêne. Çîyo ke ci ra tersaybî nêamaybî ser hîne yê wisarî nêbî. Kîşta hînî de bîye derg, sarê xo kerd awe, şimite, şimite, şimite…Kapa destanê xo kerde pir eşte rûyê xo. Honikîya awe pêroye laşa xo de hîskerde. A vîste de her çî xo vîra kerd, a vîste de teyna a û awe est bî. Mezgê xo ra nê vîyaray:
Demek coka însana ci ra vat bî “ab-i heyat”yanî awe cuayena. Raşt amaybî vatene. Awe cuayene bîye. Awe mebîyene cuayen nêbîyêne. Nika pêşaşê xo mendî bî. Se bîbî ke heta nika bi naye tam pênehesîyay bî. A raste awanê welatê xo ra zaf heskerdêne, awanê welatê koyanê berzî ra. Kotî hînêkî, vayê kî, çemêkî, golêkî, ya kî awa ke çala kemera de bîyêne kom bîdîyene ci ra şimitêne û her şimitişî de nîya vatêne:
Awa welatê mi! Teyna seba to bo kî erjayo. Erjayo ke ma seba to bimirîme.
Ma hînî nêbî xeylê çî estê ke însan vano qey zaneno, la tawo ke cuayeno pêhesîno ke a rastê înasanî o çî nêzanito ya kî seranser zanito, qaseke amo waştene erjayê ê nêzanito. Demek kî rastîye cuayene xo de bîye. Însan tebere cuayene cîyode bîn de nêşkîyêne rastîye bivîno. Ma xo ra Mordemê Rindekî nêvatêne; “heqîqate eşqa, eşqekî cuayena azad a.”
Tawo ke tanya tîja germine da rû ra bi xo hesîye. Araq dabî. Lewe xo litî, zonê xo bî şor. Kotî bîye? Çi amaybî ser? Çira teyna bîye? Hevalê xo kotî bî? Hevalê xo yê roja tengê, hevalê ke teynatîya aye parkerdêne… Ci rê bîyêne ma û pî, wa û bira, ci rê bîyêne omed. Ê ke pîya piştî dênê yewbînî meterîs guretêne. Meterîs de hêz dênê yewbînî. Pîya pêro ters û xofî fetelnêne. Yewbînî ra hewl guretêne galimê meterîsane dişmenî kerdêne, meterîsî kerdêne ra. Qerekolî kerdênê ra….
Heta ke vîra xo reşte ci demekî hînî mabêne persa de mezgê xo ame şî. Saata xapa xo de nîyada. Peroj bî. Xo ra tîje ra kî kifş bî ke perojo. Çîyêkê amê ser yew yew amay vîrî. Nişkede pêhesîye ke cayode rût û repal de ra. Seke heta na saate nîya mendîbî, cendermê pê aye nêhesîyay bî? A nêdîbî? Tawo ke reştîbî awe, awe şimitîbî, hama kîşta hînî de hewn ra şîbî. Rincanîye ra heta peroj bi xo nêhesîyay bî. Talê xo bîbî ke înan a nêdî bî. Cayê xo ra wuşte ra. Derdorê xo de nîyada. Tayê dûrî de birrode sixlet est bî. Ganî xo biresnêne ê. Uca awe çînebîye, la darê mewa est bî. A kî zaf veşan bîbî. Tayê dotê hînî de valêrî est bî. Heta birrî şîyêne. Mîyane înan ra şîkîyêne kesî bi xo meheşno heta birrî şoro. Xo kerd war heta bina valêra verêne şîye. Nawo beşerkerdîbî. Eke înan a bivînîtêne ca de panênê. Goro ke pananê, a nêdîbî. Na fikre zerrîya aye tayê kerde rehet. La ancîya kî baldarîye ra fek nêverda. Heta birrê sixletî şîye. Uca tayê bîn bîye rehet.
Engurê tîya ê her cayî ra cîya bî. Seke engur nê, hemgênî bî. Mirdîya xo werdî. Bade ame vîre ke eke korîcî kî teve nê operasyonî bîye, a raste bê şik bî, eke ê tevî mebîyêne çare çîn bî cenderme tenê bi xo çi rey heta tîyaya nêamêne. Înan  tîyaya sey kapa destê xo şînasnênê. Bîyene ke seba nê engura bêrê. Hama bi lez çend gûşî kerdî ca herendeyê xo, çixa şîkîye kerdî pak, uca ra dûrî kewte. Şîye hetê birrî, o ke têde mewî çînê. Tenê mazêrî est bî. Û xeylê  sixlet bî. Eke baldar tewbigero yew bêro verê pirnika aye bira nêşkîyêne aye bivîno. Mîyanê birrî de xo rê cayode bişîkîyo xo dergkero viraşt. Êlega xo vete,  kîşta xo de nêro, yew bombaya xo ya ke mendîbî kontrol kerde. Pîm se kerdîbî ci henên bî. Nika vengê teqenîya vinet bî. Her ca bêvengbî. Bêvengîyade kerre… Cayê xo yo ke bi velgê dara hadr kerd bî de nîşte ro, hermê xo ser zonîyanê xo de ardî pêser û serê xo kî da hermanê xo ser…
Nika nîya teyna mebiyêne, di-hîrê hevalê xo bîbîyêne, înan galimê nê kefê kutka bikerdêne, nê welat ra bivetêne. Heta Enqara bifetelnênê. A mîyan de bîye. Hurdmîna hevalê xo kîşte de bî. Destê înan de bombe û kleş estbî. Zerrîya cenderma, cendermê helika domanîya aye, visîyabî, hama ver verê înan de remênê.
Biremê lawo biremê, kam ke canê xo ra heskeno biremo. Mebo ma canê şima pirnika şima ra bîyarîme!
Yew cewab dano; biremê lawo biremê, kam ke canê xo ra heskeno biremo.
Ê nêwazenê înan bikîşê, tenê wazene welatê înan ra vecîye, postalanê xo yê pîsa ser welatê înan rake rê. Vilanê welatê înan pan mekerê. Ma qey înan zaf çî waştêne?
Hîrdmîna tersonekî kerdê xo ver, do pey înan, înan fetelnenê. Ca ca tayê tebelkî ginenê hard ra, bi lez reyna wurzenê ra remenê. Ê bi nê halê înan hûnê. Cendermê ver de ê pey de înan remnêne uca ra vecêne.
Hevalî pêro bîyê kom, yew hevala verpers qiseykena;
-Gelê hevala seke şima pêro kî zanenê ke vizerî tîya de hîrê hevalanê kehremana tarîx nusna. Înan dişmeno har tenê bi xo tîya ra vet. Na kehremanîya înan ganî ma teslîme înan bikerîme.
Pêro hevalî çepka danê, vengê çepka beno berz reseno asmêna…
Bi vengê çepka amê xo. Bi xo bi xo peşmirîye. Hona peşmirîyanê xo rû ra meşîbî sirotê xo bî hîtî. Nika berbêne. Ne destê aye de bî hîsîrî sey çemî çima ra amêne. No çi hal bî, heta çi taw niya bioncêne? Hevala çi taw a bîdîyêne? Nê kefê kutka çi taw bişîyêne? Eke ê bişîyêne a şîkîyêne şoro hevala bivîno, xo biresno hevala. La ti bê bivîne ke nika tîya nîya nêçar pawanê. Ka çi zanitêno, ondero operasyon çend roja bionco.
Ewro roja desîne bîye. Bi tesîl hevala nika aye ra omede xo kerdîbî ca. Operasyon hona domêne zaf kerdîbî derg. Na amênê na manêyeke dişmen na rey xeylê bi israr bî, waştêne pênîye bicêro. Nêwaştêne dest tal biçerexîyo. Hetê bîn ra kî amênê mana, heta nika bi hevala ra nêkewtîbî temas. Pêrodayîşake a kî têde bîye de qe vîndîyê înan nêbîbî. Aye bi xo mornabî panc eskerî ginaybî wara, la tam humarê vîndîyanê înan  nêzanitêne. Pey pêrodayişî tawo ke hevalênê  xo ra ca bibî cawo ke xo têde temitîbî de aye rind vînîtîbî, helîkopter xeylê rey amaybî meyîte xo kerdîbî ra.
Çi pêrodayiş bî!
Şodir hona hewn de bî dişmenî virindîye her ca bi jeta û kobraya bombardiman kerdîbî, pey cû bi skorskîya hama hama serê her tumî de cendermê naybî ro. Tumê serê noqta înan kî guretîbî. Gureten û xo verdena noqta yew bîbî. Înan hama tenê fersende meterîs guretene dîbî. Noqtaya ke têde bî hadrîya xo rind bîye, naqtayade mîyanê mazêra de bîye. Mazêrî hem xeylê girs bî hem sixlet bî. Qalindîya mazêra ra kifş bî xeylê kanê. Her cayê noqta de tewir bi tewir meterîs viraştîbî. Tewirê İ, tewirê L, tewirê U… Nê meterîsî ser guretîbî. Teng kinitêne, virindiye darê qalindî eştêne ser, pey cû laynon, ser laynonî herre, ser here kemerê kalind û girsî, pey kemera reyna herre eştêne ser. Û gorê rengê arazî kamufle kerdêne. Nê meterîsî hem seba galimê hewayî hem seba pêrodayîşî zaf rind bî. Dişmenî tawo ke bivecîyêne operasyona virindiye mirdiya xo galimê hewayî kerdênê badê xo verdêne noqtaya. Noqtaya de gerîlla kewtêne nê meterîsa ser cenderma pawêne. Tawo ke ê û cendermê kewtêne têmîyan, îndî înan nêşkîyêne galimê hewayî bikerê. Bi na tore bi cenderma ra kewtêne pêrodayiş. Tabî çixa destê înan ra bîamêne cad kerdêne ke mekuyê pêrodayişî. Pêrodayiş ne tarzê şerê gerîla bî. Tewr pêrodayiş seba gerîla zaf xirab bî. Cepxana gerîla seba pêrodayişî bes nêkerdêne. Pêrodayiş tarzê artêşa bî. Seba gerîla merdene bîye. La tawo ke operasyên vecîyêne biwaştêne mewaştêne ca ca kewtêne pêrodayişa, seba nayê kî ê tecrubenê xo ra musaybî gorê nayê tedbîrê xo guretêne. Na taktîke xeylê rind bîye. Mebo, dişmenî cayê înan kifş bikerdenê bi galimê hewaye, zaf vîndî bidênê înan. Bi na tore înan galimê hewaye tal(veng) vetêne. Heya, no şerode zaf nêheq bî, hetê kî de tank, top, tîyarî, her tewirê teknîkî hetê bînde teyna can, kilêşê înan û tabî koyê berzê ke înan pişta xo dêne ci. Nê koyî mebîyêne halê înan se bîyêne?
Eke ma bêrîme Berîvane, roja desîne bîye Berîvane hona teyna bîye. Operasyon hona pey de nêşîbî, cadê Berîvane dîyena hevalanê xo pêro bêpênîye vecîyay bî. Aye îndî omedê xo kerdîbî vîndî. Roj xo nimitnêne, şewe bitewgerê bi sînor hevalê xo cêrêne la to vatêne qey hard qilaşîyo ra ê kêwtê ci, nêasêne. Berîvane îndî canê xo ra bîbî. Waxt îndî ser nêşîyene. Waxt bîbî qirime royê Berîvane birnêne. Kewtêne ra wuştêne ra, bi engura veşanîya xo berdêne. Şewe şîyene serê awe, na des roj bî her roj heman çî kerdêne. Û cad kerdêne ke bê omed mekuyo. La îndî qefelîyay bî…
Ewro roja pancês bî. Berîvane hewn ra wuşte ra. Şewe oncîya xeylê fetelîyay bî. Ver destê şodirî xo êştîbî mîyanê birêkî, hama cade hewn ra şîbî. Bi vengê cenderma wuşte ra. Birroke tarî de xeylê sixlet asaybî rastîyede zaf qickek bî. Tawo ke wuşte ra birrîde nîyada, xofode girs kewt zerrîya xo. Tersê, xo bi xo va nînan bi tesîl ez dîya, bi lezkanî bomba xo vete pîme aye ont, pîm kerd cêbê xo bomba xo pêht gurete pawê. Her şîyêne veng nêzdîye ci bîyêne. Înan bi tirkî qiseykerdenê. Aye tirkî rind zanitêne. Bi serra mektabanê tirka de wendîbî. Herê pênîye fakulta mendîzîye sinifa hîrêyîne de caverda bî. Tevê têkoşîna azadîya şarê xo bîbî. Nika mêtroyêkî verê aye ra vîyarêne ra. Yewî rûyê xo biçarnêne hetê aye, bîyene ke a bivînitêne. Çend kes bî? Pancês, şîştês,….vîst. û vîst û yew!
Çimê xoyê girsî kerdîbî vît aye de nîyadêne. A kî ey ra têpîya nêmendîbî. Aye kî çimê xo yê sîyayê girsî vîtê ey kerdîbî. Nîya demeke yewbînî de nîyada. No dem çixa bî aye qe nêzanit. Sanîye bî, deqqa bî? Çixa ontîbî aye nêzana. Teyna no zanitêne ke aye rê zaf derg amaybî. O ame xo aye de peşmerîya, bi vazdayiş şî resa cendermanê bîn. Xeylê dûrê înan kewtîbî. Tawo ke rêşt înan qumandarî ci ra bi tirkî perskerd;
-Se bî? To çîyê dî, ti nîya bîya sîpî ya to terorist dî?
Heyecan ra lerzêne. Bi hilke hilke, cewabê qumandanî da;
-Nê qumandanê mi, mi çîye nêdî.
Qumandanî bi halê ey kewt şike, la vengê xo nêvet. Xora halê xo yo pey de çerexîyene çîn bî. Nika operasyon qedîyay bî pêro telaşe bi torê de weş nê koya ra weş vecîyene de bî. Rêştîbî tumode qic, nika uca ra oncîyêne cor. Serê tumî de skorskî ser înan pawêne.
Berîvane tayê hînî pêşaş mende bade famkerd ke operasyon pey de oncîno. Pîme bomba xo vet bi baldar reyna kerd ci. Na reya çendîne bîye aye pîm vet bî reyna kerdî bî ca?
Hevalê Berîvane roja hawtêsî de amay Berîvane dîye. Înan omed nêkerdêne ke aye weş bivînê, ê bi omede vînîtena meyîte aye amaybî, tawo ke înan a weş dîye pêroya xo êşt vilê aye, a teyna şîkîye vajo; heval şima ez xeneqna…